Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan

Planlegger du et større vedlikeholdsprosjekt i ditt borettslag/sameie? Da kan vi hjelpe deg!

Vi bistår borettslaget eller sameiet med å utarbeide en tilstandsvurdering. Dette vil gi deg oversikt over hele eller deler av byggets tilstand. Her avdekkes mulige bygningsskader og vedlikeholdsbehov. 

Tilstandsvurderingen danner grunnlaget for utarbeidelse av en vedlikeholdsplan. En vedlikeholdsplan er en oversikt over hva slags vedlikehold som bør prioriteres, i tillegg til et kostnadsoverslag. Det kan være snakk om alt fra små vedlikeholdsprosjekter, til større reparasjoner og oppgraderinger.

Hvorfor trenger jeg en vedlikeholdsplan?

En vedlikeholdsplan fører til en mer forutsigbar økonomi og det blir enklere å sette av penger til større prosjekter som må gjennomføres i årene som kommer.

Prosjektledelse

Når du skal igangsette et vedlikeholdsprosjekt i ditt borettslag, er du ansvarlig for at alt gjøres i henhold til lover og forskrifter. Her gjelder for eksempel byggherreforskriften. Da kan det være hensiktsmessig å få faglig bistand slik at prosjektet gjennomføres på riktig måte. 

Som din prosjektleder vil vi bistå med blant annet kartlegging, kostnadskalkyler, innhenting av anbud og utarbeidelse av SHA-plan. 

Som byggherreombud bidrar vi til at prosjektet blir utført i henhold til HMS og myndighetskrav og at byggherreforskriften ivaretas. 

Vi stiller opp med sterk fagkunnskap og hjelper deg gjerne – ta kontakt!

Kontakt oss
Byggtakst Saupstad Ps1